Consiliul Local al Municipiului Arad
Serviciul Public Comunitar Local de Evidenţă a Persoanelor

Închide fereastra

ACTE NECESARE

 

Pentru transcrierea certificatelor/extraselor de stare civilă/extraselor multilingve ale actelor de stare civilă, privind cetăţenii care au redobândit sau cărora li s-a acordat cetăţenia română în temeiul art. 10 şi 11 din Legea nr. 21/1991 a cetăţeniei române (** republicată **) care nu au avut niciodată domiciliul în România

 

TRANSCRIERE CERTIFICAT/EXTRAS DE NAŞTERE

În cazul persoanelor cu vârsta peste 18 ani, care au redobândit cetăţenia română, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele documente:

 • cerere tip (poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • declaraţie din partea titularului sau reprezentantului legal, că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit;(poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • dovada redobândirii cetăţeniei române (certificat de cetăţenie) original şi fotocopie;
 • certificatul de naştere în original şi fotocopie;
 • traducere legalizată a certificatului de naştere (dacă nu este în limba română);
 • cartea de identitate şi paşaportul solicitantului, emise de autorităţile străine – originale şi fotocopii;
 • declaraţie privind naţionalitatea (poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 •  

În cazul minorilor care nu au împlinit 14 ani şi sunt trecuţi în certificatul de cetăţenie al părinţilor, dosarul de transcriere va cuprinde următoarele acte:

 • dovada redobândirii cetăţeniei române (certificat de cetăţenie), în care să fie specificat numele minorului precum şi data naşterii acestuia) original şi fotocopie;
 • certificat de naştere pentru minor în original şi fotocopie;
 • certificatele de naştere, cărţile de identitate şi paşapoartele părinţilor, original şi fotocopie;
 • certificatul de căsătorie al părinţilor (dacă este cazul) original şi fotocopie;
 • declaraţie privind domiciliul copilului minor în situaţia în care părinţii nu au domicilii identice (se dă în faţa ofiţerului de stare civilă).

Minorii care au vârsta cuprinsă între 14 şi 18 ani depun cererea de transcriere în nume propriu, asistat de unul dintre părinţi, după caz, de tutore prezentând sau pot solicita şi părinţii pentru ei până la împliniriea vârstei de 18 ani şi actul de identitate emis de autorităţile străine, în original şi fotocopie.

 • taxă specială de 55 lei, care se achită la depunerea dosarului de transcriere, în contul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Bihor.

TRANSCRIERE CERTIFICAT/EXTRAS DE CĂSĂTORIE

 • cerere tip (poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • declaraţie din partea titularului sau reprezentantului legal, că nu mai există un alt act transcris/înscris sau reconstituit;(poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • dovada redobândirii cetăţeniei române (certificat de cetăţenie) original şi fotocopie;
 • certificat de căsătorie în original şi fotocopie;
 • traducere legalizată a certificatului de căsătorie (dacă nu este în limba română);
 • certificatele de naştere  ale soţilor cu traducere legalizată (sau certificatul românesc dacă unul din soţi este cetăţean român)
 • cărţile de identitate şi paşapoartele soţilor emise de autorităţile străine – originale şi fotocopii;
 • convenţia matrimonială încheiată în străinătate, simplă/apostilată/supralegalizată, original şi traducere legalizată. În situaţia în care soţii nu deţin acest document, vor prezenta o declaraţie autentificată de un notar public cu privire la regimul matrimonial aplicabil căsătoriei, (în cazul căsătoriilor încheiate după data de 01.10.2011) şi cu privire la naţionalitatea soţilor; (poate fi descărcată aici sau se primeşte la ghişeu);
 • declaraţie autentificată de un notar public privind numele de familie al soţilor, purtat în timpul căsătoriei, dacă acest aspect nu rezultă din certificatul de căsătorie;
 • taxă specială de 55 lei, care se achită la depunerea dosarului de transcriere, în contul Direcţiei de Evidenţă a Persoanelor a Judeţului Arad.

Toate documentele depuse ( cereri, declaraţii ) vor fi semnate doar în faţa ofiţerului de stare civilă.

 

PRECIZARE:

Toate documentele administrative emise de autorităţile străine ce vor fi prezentate pentru a fi înregistrate în registrele de stare civilă, precum şi traducerile acestora, care sunt făcute la un notar din străinatate, trebuie să îndeplinească următoarele condiţii:

 • documentele eliberate de instituţii din statele semnatare ale Convenţiei de la Haga din 05/10/1961, vor fi în mod obligatoriu apostilate;
 • sunt scutite de apostilare sau supralegalizare, documentele emise de statele cu care România a încheiat tratate, acorduri sau convenţii bilaterale de asistenţă juridică în materie civilă sau de dreptul familiei;
 • documentele care nu se găsesc în primele două situaţii, vor fi în mod obligatoriu supralegalizate.

Extrasele multilingve de stare civilă, emise de statele membre ale Convenţiei nr. 16 semnată la Viena la data de 8 septembrie 1976, sunt acceptate fără apostilare şi traducere.

Traducerile şi legalizările actelor de stare civilă emise de autorităţile străine pot fi efectuate şi în România.

Copyright 2019 S.P.C.L.E.P. Arad - Toate drepturile rezervate.

www.2as.ro